Tien stappen in overheidscommunicatie

10 uitgangspunten voor de overheidscommunicatie van morgen

1. Stelt zich (maatschappelijk) dienstverlenend op

 • Een principieel vertrekpunt: de overheid is er voor de samenleving en niet andersom. Ze heeft geen eigen agenda en handelt altijd ten dienste van en/of in dienst van de samenleving.

 

2. Handelt vanuit het collectieve algemene belang

 • Alleen de overheid heeft deze rol. Ze ontmoet (legitieme) deelbelangen, soms onverenigbaar en maakt dan keuzes vanuit een breed maatschappelijk perspectief. Zij deelt besluiten met actoren.

 

3. Ontwikkelt ook zelfstandig beleid

 • De samenleving pakt niet alle vragen en opdrachten op. Daar ligt een taak voor de overheid. Bijvoorbeeld bij gebruik van geweld (veiligheid) of het heffen van belasting.
 • Niet alle deelbelangen zijn tegelijkertijd te behartigen. De overheid kan richting geven en faciliteiten ontwikkelen voor maatschappelijke activiteiten.

 

 4. Is congruent en consistent

 • Inwoners ontmoeten één herkenbare overheid. De overheid praat altijd met gelijke stem en toon en handelt altijd op dezelfde wijze. Of ze nu optreedt als gezagsdrager of als samenwerkingspartner.

 

5. Vertrekt vanuit een positief mensbeeld

 • Veel burgers zijn van goede wil. Uitgangspunt voor overheidscommunicatie is een inwoner die constructief is en die zich verantwoordelijk voelt voor anderen en voor zijn eigen leefomgeving.

 

6. Baseert zich op immateriële waarden als oprechtheid en integriteit

 • Een vitale democratie vraagt om betrouwbaarheid, vertrouwen, integriteit, oprechtheid en geloofwaardigheid. Overheidshandelen is hierop gebaseerd en communicatie versterkt deze waarden.

 

7. Brengt de externe omgeving naar binnen

 • Maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Burgers verwachten nieuwe bijdragen van de overheid. Overheidscommunicatie peilt continu het maatschappelijke sentiment en geeft hieraan actief betekenis.

 

8. Vertrekt vanuit maatschappelijke informatiebehoeften

 • Rond vraagstukken en gebeurtenissen ontstaan informatiebehoeften bij inwoners. Wat zij nodig hebben is relevant voor overheidscommunicatie. De overheid plaatst zich niet op een voetstuk.

 

9. Werkt systematisch

 • Overheidscommunicatie werkt volgens een vaste methodiek van analyse, advies en aanpak. Hierin krijgen de 5 rollen van de overheid aandacht: hoeder, gezagshebber, magistraat, overlegpartner en samenwerkingspartner.

 

 10. Hanteert een begrijpelijk ‘verbindende taal’

 • Overheidscommunicatie maakt gebruik van concrete taal en verbindt zich met de leefwereld van anderen. Kenmerken: transparant, toegankelijk en snel vindbaar. Persoonlijke communicatie gaat voor andere vormen van communicatie.