Vijf rollen van de overheid

Steeds meer initiatieven uit de samenleving ontstaan zonder tussenkomst van de overheid. Dat betekent dat inwoners en maatschappelijke organisaties een overheid nodig hebben die met ze meedenkt en hun initiatieven verder brengt in plaats van reguleert of overneemt.

Ruimte maken

De overheid moet zich aanpassen om een goede partner te zijn voor maatschappelijke initiatieven. Inspanning is nodig om het werk van de overheid zo in te richten dat ruimte wordt gemaakt voor de betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers.

Zoeken met de samenleving

De zoektocht van de overheid naar een nieuwe rol/positie in de samenleving doet zij enerzijds zelf en anderzijds in samenspraak met de samenleving.

Vijf rollen

Eén aspect staat voorop: de aanpak doet recht aan de maatschappelijke rol, taak en verantwoordelijkheid van de overheid. Wij onderscheiden vijf rollen:

 1. Symboliseren / hoeder
  Geborgenheid bieden: identificeren, verbinden, medeleven tonen, verzorgen, verwelkomen, saamhorigheid versterken, rituelen uitvoeren.
 2. Handhaven / gezaghebber
  Afdwingen: daadkracht tonen, macht tonen, dreigen, eisen, durf tonen, doorzetten, orde op zaken stellen, opleggen, disciplineren.
 3. Reguleren / magistraat
  Orde bewaken: ordenen, structureren, duidelijkheid scheppen, systematiseren, sturen, toelichten, binden, instrueren, voorschrijven.
 4. Betrekken / overlegpartner
  Harmonie bevorderen: faciliteren, gemeenschapszin, versterken, (ver)delen, (onder)steunen, uitleggen, verantwoorden, verbinden, (laten) participeren.
 5. Cocreëren / samenwerkingspartner
  Synergie nastreven: visiedenken, flexibiliteit tonen, open en vrij zijn, geen vooroordelen, integreren, meedoen, meedenken, dienstbaar.